วันที่ 20 สิงหาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี​ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล​อีสาน (มทร.อีสาน) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ​ หอประชุมราชมงคล​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี​ อำเภอคลองหลวง​ จังหวัดปทุมธานี
สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 33 มีบัณฑิตรวมทุกวิทยาเขตทั้งสิ้น 5,405 ราย โดยมีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1) นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ 2) ออกญา ดร.ตรี เภียบ 3) นายธีรยุทธ ฉายสว่างวงศ์ 4) นายประมวล พัฒน์ทอง 5) นายสมโรจน์ คูกิจติเกษม และ 6) นายองอาจ กล้าพิมาย ซึ่งทั้ง 6 ท่านนี้ ล้วนเป็นบุคคลที่มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบอาชีพ และมีความเสียสละ อุทิศตนทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม อันนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทย
โดยผลสำรวจภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา มทร.อีสาน พบว่าร้อยละ 95 เป็นผู้ที่มีงานทำทันทีหลังสำเร็จการศึกษา ส่วนอีกร้อยละ 5 นั้น กำลังจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าตามที่ มทร.อีสานได้กำหนดให้จัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นเรื่องการเรียนควบคู่กับการปฏิบัติจริงนั้นเป็นผลดีต่อตัวบัณฑิตอย่างเป็นที่ประจักษ์ ทำให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถบูรณาการความรู้ได้อย่างชาญฉลาด แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะเฉพาะทางในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ชื่นชมของสถานประกอบการทั่วประเทศอีกด้วย และที่สำคัญคือ บัณฑิต มทร.อีสาน เป็นบัณฑิตที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา พร้อมและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจะเป็นไปตามความตอนหนึ่งในพระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 สรุปว่า บัณฑิตต้องรู้จักตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง และต้องรู้จักพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย อีกทั้งต้องหมั่นสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพของตนให้เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ ก็จะทำให้มีชีวิตที่ดี มีกิจการงานที่ดีขึ้นเจริญขึ้น อันเป็นผลจากการที่ได้ตั้งเป้าหมายอย่างถูกต้องไว้ และตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้จริง

More from my site