วันที่ 16 สิงหาคม 2562 สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน จัดโครงการ “เกษตรตะโกราย ร้อยดวงใจ ดำนา-เกี่ยวข้าว 9 ตามรอยพ่อ” กิจกรรมที่ 2 ลงแขกดำนา ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย และเพื่อให้นักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่และผู้สนใจเข้าใจถึงวิถีการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ รวมทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังพื้นฐานความรู้ ความคิดให้กับนักศึกษาและบุคคลากรในสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อมได้เห็นความสำคัญในการสืบสานประเพณีการลงแขกดำนา-เกี่ยวข้าว โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงรำเปิดงานและการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 มีการสาธิตการดำนาแบบต้นเดียว และการลงแขกดำนา และการประกวด “หนุ่มหาบกล้า ธิดานาดำ” โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรู้ ความรัก ความอบอุ่น และสนุกสนาน มีอาจารย์และนักศึกษาร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง

More from my site