วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) จัดการประชุมกลั่นกรองติดตามการเตรียมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ และคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประมวลผล ครั้งที่ 8 /2562 ณ ห้องประชุมแคขาว อาคารสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีผู้แทนจากคณะอนุกรรมการดำเนินงาน 12 คณะ เข้ารายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน
สำหรับ งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 นี้ โดยผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.rcdmn.rmuti.ac.th/Database หรือ Facebook Fan page : นิทรรศการทรัพยากรไทย-ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 0 4423 3000 ต่อ 1960

More from my site