เปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 2 ปั้นนักสร้างหนังสั้นคุณภาพ ของ 4 จังหวัดนคร/ชัย/บุ/รินทร์

วันนี้ 15 สิงหาคม 25 […]

อพ.สธ.- มทร.อีสาน จัดการประชุมกลั่นกรองติดตามการเตรียมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ฯ ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 14 สิงหาคม 25 […]