มทร.อีสานเพิ่มศักยภาพผู้สอนด้านระบบราง โดยฝึกอบรมด้วยระบบ Meister ณ RWTH Aachen University ประเทศเยอรมัน 42 วัน เพื่อเสริมความเข้มแข็งในการสอนหลักสูตรต่างๆ ของ มทร.อีสาน ได้แก่ ระดับป.ตรี 1)วิศวกรรมระบบราง 2)วิศวกรรมเครื่องกล –ระบบราง 3)วิศวกรรมไฟฟ้า- ระบบราง 4)วิศวกรรมโยธา- ระบบราง ระดับ ปวส. 1) ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง ทั้งนี้คณาจารย์ทั้งหมดที่ผ่านการฝึกอบรม 10 คน ได้แก่  ผศ.ดร.วสันต์ ศรีเมือง, ดร.ณรงค์ สีหาจ่อง, ดร.ภานุพิชญ์ ขืนเขียว, อาจารย์ประสาท ภูปรื้ม, ดร.กาญจณา ชัยอมฤต, ดร.สุบรร ผลกสิ, ดร.ธวัชชัย โทอินทร์, อาจารย์ชานน บุนนท์ อาจารย์สุรศักดิ์ จ่าบาล และอาจารย์จัตตุพล ป้องกัน มีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบรางจากเยอรมันสู่ประเทศไทย มุ่งเน้นให้นักศึกษา มทร.อีสานมีทักษะพร้อมออกสู่ตลาดแรงงานและช่วยกันพัฒนาระบบรางให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

More from my site