วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีคุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการฝ่ายต่างๆ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับอุดมศึกษาด้านอุตสาหกรรม พร้อมรายงานความคืบหน้าเพื่อจะสานความร่วมมือ ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาการศึกษา ด้านพัฒนา SMEs ด้านพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม และด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ณ ห้องบางจาก (1014) ชั้น 10 สำนักงานสภาอุตสาหกรรม โดยการหารือร่วมกันทั้งหมดนี้จะมุ่งไปสู่การร่วมมือกันในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมให้สามารถรองรับกับการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมหลัก คือ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ที่ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าให้กับเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ

More from my site