วันที่ 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน จัดโครงการสัมมนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ณ ห้องประชุม 34-401 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาและเตรียมประสบการณ์ภาคสนาม (รหัสวิชา 09-065-401) โดยมีอาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา ซึ่งกิจกรรมในโครงการมีการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ อาจปรุ หัวหน้าศูนย์ศึกษานานาชาติ และอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล) เป็นวิทยากร ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน อีกทั้งยังเป็นการให้นักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาอีกด้วย

ข้อมูลจาก : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน

More from my site