วันที่ 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน จัดโครงการสัมมนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ณ ห้องประชุม 34-401 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาและเตรียมประสบการณ์ภาคสนาม (รหัสวิชา 09-065-401) โดยมีอาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา ซึ่งกิจกรรมในโครงการมีการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น ณ สถานประกอบการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ตลอดจนการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ข้อมูลจาก : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน

More from my site