วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทน มทร.อีสาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและรับมอบของที่ระลึกในนามภาคีเครือข่ายการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น….ก้าวไกลสู่สากล” (The National Academic Research Conference 11th “Connecting Local Research to International Perspectives”) ณ ห้องสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 อาคารยุพราชเบญมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

More from my site