วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน และ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมกับ นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ อาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน เข้าศึกษาดูงานด้านการทดสอบมาตรระบบขนส่งทางราง ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทาวราง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)โดยมี ดร.อาณัฐ หาทรัพย์ ผอ.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง เป็นผู้บรรยายและให้ความอนุเราะห์เป็นวิทยากร

More from my site