วันที่ 30 กรกฏาคม 2562 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ โครงการคาร์บอนต่ำสาธิต เทศบาลนครนคราชสีมา  โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ เทศบาลนครนครราชสีมา โดย นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ณ ห้องซิตี้พาร์ค แกรนด์บอลรูม โรแรม ซิตี้ พาร์ค เทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อร่วมกันพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ผ่านระบบการจัดการเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ซึ่งสืบเนื่องมาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารจัตการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ให้ดำเนินโครงการคาร์บอนต่ำสาธิต เทศบาลนครนครราชสีมา (Low Carbon Demonstration Project Implementation for Nakhonratchasima Municipality) ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban Systems Management in Thailand Project) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ในรอบที่ 5 (GEF-5) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน โดยการเสริมสร้างศักยภาพและกระบวนการในการบูรณาการแนวคิด และการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำในระดับท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้มีอาคารในความร่วมมือ หรือ อาคารควบคุม ที่เข้าร่วมโครงการคาร์บอนต่ำสาธิต เทศบาลนครนคราชสีมา ประกอบด้วย มทร.อีสาน, มรภ.นครราชสีมา, ศูนย์การค้าคลังพลาซ่า, ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าจอมสุรางค์, เดอะมอลล์ 10 สาขาราชสีมา, ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช, ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา นครราชสีมา, วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา