วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มทร.อีสาน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี ผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส อาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี จำนวนกว่า 4,000 คน โอกาสนี้ประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ โดยผู้แทนนักศึกษามอบพานดอกไม้ธูปเทียนน้อมมาลาบูชาครูเพื่อระลึกถึงบุญคุณของครู จากนั้นประธานในพิธีได้เจิมอุปกรณ์การเรียนต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งมอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี เป็นนักกีฬาดีเด่น และผู้ที่สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ประธานและผู้บริหารได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจำนวน 100 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อมอบให้แก่นักศึกษาอีกจำนวน 14 ทุน ซึ่งได้รับจากมูลนิธิสุรเกียรติ์-ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย จำนวน 9 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และจากท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย จำนวน 5 ทุน ทุนละ 5,000 บาท อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังได้รับทุนสนับสนุนจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 150,000 บาท, หจก.สิริสาส์นอินเตอร์กรุ๊ป 50,000 บาท และ บริษัท บีเค&โปรเจค จำกัด 5,000 บาท ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีการไหว้ครู นายกสภา มทร.อีสาน ได้พบผู้นำนักศึกษาทั้งศูนย์กลางและวิทยาเขต เพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นต่างๆ พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้นำนักศึกษาเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป