หลังจากที่นักวิจัย มทร.อีสาน ได้ดำเนินโครงการวิจัยในการฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเก่าพิมายด้วยการขับเคลื่อนทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากฝ่ายบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC Division) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดี หัวหน้าโครงการและนักวิจัยในหลายสาขาวิชาเพื่อบูรณาการศาสตร์ร่วมพัฒนาพื้นที่ของพิมาย ได้แก่ อ.ดร. รังสิมา กุลพัฒน์ (ดูแลด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยว) อ.ดร.เมธ์วดี  พยัฆประโคน (ดูแลด้านการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพินิจ  เหมืองทอง (ดูแลด้านวิศวกรรมและการจัดการทางน้ำ) อ.ดร.จิตรมณี  ดีอุดมจันทร์ (ดูแลทางด้านการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม)  อ.ภัทรศักดิ์  สิมโฮง(ดูแลด้านการจัดการอัตลักษณ์ของชุมชนและการสร้างแบรนด์)  และ อ.วัลลภ  ศรีสำราญ (ดูแลทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสื่อ) และทีมคณะผู้วิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอีกกว่า 20 ท่าน

ซึ่งการดำเนินงานของคณะผู้วิจัย ทำให้เกิดภาคีอนุรักษ์เมืองพิมายอย่างเป็นรูปธรรมจากกลุ่มภาคีประชาชน ภาคีภาครัฐ ภาคีภาคเอกชน ภาคีภาคประชาสังคม ภาคีภาคจังหวัด ซึ่งเป็นที่สนใจของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าสามารถที่จะเป็นต้นแบบในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า โดยให้กลุ่มพัฒนาเมืองเก่าทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับการอบรม และรับชมแนวทางในการปฏิบัติ ในวันที่ 22กรกฎาคม 2562 ณ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และบริเวณเมืองเก่านครราชสีมา

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ทีมนักวิจัย มทร.อีสาน ในโครงการวิจัยในการฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเก่าพิมายด้วยการขับเคลื่อนทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ได้พากลุ่มพัฒนาเมืองเก่าทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาชิกที่มาจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงไปยังพื้นที่เขตเมืองเก่าพิมาย เพื่อลงภาคสนามดูพื้นที่จริงจากการรวมภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย

การเล่าถึงประวัติความเป็นมาในการพัฒนาเมืองเก่าพิมายจากปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ในพื้นที่บริเวณของประตูเมืองเก่าทางทิศใต้

ชมแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ที่ร้านเชิญพิมายเภสัช ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยภาพเก่าเมืองพิมาย ในการเล่าเรื่องราวในอดีตของชุมชน ทั้งยังเป็นที่ตั้งในการดูแลรวมกลุ่มภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย และกลุ่ม Phimai Society “สังคมฅนพิมาย”

ชมแหล่งการเรียนรู้พื้นที่ทางวัฒนธรรมเชิงสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ที่บ้านยายโอ๋  ชุมชนบ้านส่วย ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยังมีการขุดค้นภาชนะดินเผา “พิมายดำ”ขึ้นอีกด้วย

ชมแหล่งการเรียนรู้พื้นที่ทางวัฒนธรรมด้านกีฬา โดยมีครูเที่ยง มวยดี นำเสนอทักษะการเรียนรู้มวยไทยและความเป็นมาของมวยพิมาย

เข้าชมปราสาทหินพิมาย โดยมีทีมยุวอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โรงเรียนพิมายวิทยา ช่วยอธิบายและนำชมปราสาทหินพิมาย

ทีมยุวอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โรงเรียนพิมายวิทยา ช่วยอธิบายและนำชมปราสาทหินพิมาย

เวิร์คชอปการทำตราสินค้าสำหรับการทำแพคเกจอย่างง่าย

ผลงานจากการเวิร์คชอปการทำตราสินค้าอย่างง่ายมอบให้กับคณะผู้เข้าร่วม

ชมบ้านย่าโม

More from my site