วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 มทร.อีสาน จัดอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจาก วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” อบรมให้ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก โดยการอบรมในครั้งนี้นับเป็นแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยสร้างจิตสำนึกในการรักในสถาบันพระมหากษัตริย์และการมีจิตอาสาของประชาชนได้เป็นอย่างดี