วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 มทร.อีสาน จัดโครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ หอพักนักศึกษา ณ หอพักนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จากสถานีดังเพลิงสุรนารายณ์ เทศบาลนคร นครราชสีมา เป็นวิทยากร บรรยายสาเหตุ-แหล่งการเกิดอัคคีภัย และการป้องกัน-การระงับอัคคีภัย และ บรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของระบบ-อุปกรณ์ดับเพลิง และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย นอกจากนี้มีการสาธิตฝึกซ้อมการใช้ถังดับเพลิงเคมี สายฉีดน้ำดับเพลิง รวมถึงสาธิตวิธีการเอาตัวรอดจากควันไฟและการอพยพหนีไฟ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษาหอพัก เพื่อให้รู้จักแก้ไขปัญหาและเอาตัวรอด หากเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นจริง ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาหอพักทุกคนเข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง

More from my site