หลังจากที่นักวิจัย มทร.อีสาน นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของทุนโครงการวิจัย (Research Development Grant) ภายใต้ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม ที่ผ่านมา กับโครงการฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเก่าพิมายด้วยการขับเคลื่อนทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก ฝ่ายบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC Division) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่ให้ข้อเสนอแนะ นำโดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการการภารกิจธรรมาภิบาลงบประมาณ กลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง และคณะทีมงาน

ซึ่งหลังจากการนำเสนอ ได้รับผลการพิจารณาว่า “ผ่านการพิจารณา” จากคณะผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับทุนสนับสนุนทุนวิจัยเกินกว่าที่เสนอ ในระยะการดำเนินงานเบื้องต้น 15 เดือน (1 สิงหาคม 2562 – 16 ตุลาคม 2563)  เนื่องจากทางผู้ทรงคุณวุฒิของ สกสว. ได้พบว่าทีมนักวิจัยมีศักยภาพ และความเป็นไปได้สูงที่จะดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้

นอกจากนี้ยังมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เครือข่ายอุดมศึกษาประจำปี 2562 ภายใต้โครงการติดตามสังเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ จ.นครปฐม  ประกอบไปด้วย
– ประสบการณ์ของ สามพรานโมเดล
โดย คุณอรุษ นวราช – กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ
– การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “หน่วยงานท้องถิ่นกับกลไกการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรม”
โดย คุณจุฬาสินี โรจนคุณกำจร – นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
คุณอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์ – เลขานุการนายกทศมนตรีเมืองพะเยา
คุณพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ – นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ – รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อ.วุฒิชัย ไชยคำริน – รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
– การบรรยาย “แนวทางการวัดผลการลงทุนทางเศรษฐกิจและสังคม”
โดย อ.ศศิพัชร์ สันกลกิจ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
– การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การทำงานเชิงวัฒนธรรมกับภาคีในพื้นที่ การแสวงหาเครือข่ายและทุน”
โดย รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.จเร สุวรรณชาต – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อ.ดร.คำล่า มุสิกา – มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ.ดร.วศิน โกมุท – มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
– การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางและประสบการณ์การจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรม”
โดย อ.อิศรา กันแตง – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อ.ดร.วรงค์ นัยวินิจ –มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ.ตรีชาติ เลาแก้วหนู – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

More from my site