วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ทีมผู้บริหารจาก The Imperial Hotel and Convention Centre Korat​ ได้เข้าพบ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดี และทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน เพื่อแนะนำทีมผู้บริหารของ The Imperial Hotel and Convention Centre Korat ในการหารือเรื่องแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ทั้งในเรื่องของนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา รวมไปถึงการทำงานวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมกับอาจารย์และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

More from my site