สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ จัดโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (อาคาร 34) โดยมี ดร.ชนิดา กุประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ และ ดร.อารยา รานอก อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ เป็นวิทยากรบรรยายการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อความสมดุลทางธรรมชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรยายให้ความรู้หลักการสร้างฝายชะลอน้ำและปฏิบัติการสร้างฝายชะลอน้ำจำลอง อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทางธรรมชาติอีกด้วย ทั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 วัดป่าจิตตสามัคคี สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

ขอบคุณ ข่าว/ภาพ จาก คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

More from my site