วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา นำทีมนักวิจัย มทร.อีสาน นำเสนอโครงการมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ คณะกรรมการ สกสว. ชื่นชมอย่างมาก และให้ถือเป็นต้นแบบกับ 13 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่มีผลงานส่งผลกระทบกับชุมชนอย่างดีในการพัฒนาพื้นที่พิมาย

จากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้รับทุนพัฒนาโครงการวิจัย (Project development grant) ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” จากหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  ที่นำโดย อาจารย์ ดร.บัญชา นาคทอง ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าโครงการและนักวิจัยในหลายสาขาวิชาเพื่อบูรณาการศาสตร์ร่วมพัฒนาพื้นที่ของพิมาย ได้แก่ อ.ดร.รังสิมา กุลพัฒน์ (ดูแลด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยว) อ.ดร.เมธ์วดี  พยัฆประโคน (ดูแลด้านการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพินิจ  เหมืองทอง (ดูแลด้านวิศวกรรมและการจัดการทางน้ำ) อ.ดร.จิตรมณี  ดีอุดมจันทร์ (ดูแลทางด้านการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม) และ อ.วัลลภ  ศรีสำราญ (ดูแลทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสื่อ)

 โครงการฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเก่าพิมายด้วยการขับเคลื่อนทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน เป็นโครงการที่มุ่งเน้นสำรวจทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ในพื้นที่ สำรวจข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจจากทุนทางวัฒนธรรมของกลุ่มผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และภาครัฐในพื้นที่ รวมทั้งวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่ และสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัย ซึ่งดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2562ถึงถึงเดือนมิถุนายน 2562 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งได้รับการตอบรับและการวิจัยที่ได้รับการนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม คือ ผลการวิจัยจากโครงการ “การฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเก่าพิมายด้วยการขับเคลื่อนทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน”  ภายใต้ชุดโครงการ “ มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ครั้งที่ 3 ได้สร้างชุดความรู้ด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม และความรู้ความเข้าใจในมรดกวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชนเมืองเก่าพิมาย เมือง มูล แมว หมี่ เหมือด มวย และไหม รวมทั้ง ปฏิทินประเพณีและกิจกรรม 12 เดือนของชาวพิมาย ได้นำข้อมูลที่ได้จากข้อสรุปการทำวิจัยไปประกอบการจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์และผังแม่บทการพัฒนาเมืองเก่าพิมาย นอกจากนั้นยังได้กำหนดเป็นแผนและโครงการการอนุรักษ์ และเดินประวิติศาสตร์ในชุมชนเมืองเก่า สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่เมืองเก่าของโครงการอีกด้วย

นอกจากนี้ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างในเขตเมืองเก่าพิมาย ประชาชนมีความสนใจในเรื่องภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย เกิดการรวมกลุ่มและได้ให้ความคิดเห็น ถึงความตระหนักในความต้องการปกป้องมรดกของท้องถิ่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจำนวน 4 ครั้งทำให้ชุมชนได้ช่วยระดมความคิด ความรู้ และได้แจ้งข้อมูลมรดกวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่ตรงกัน และสามารถสรุปอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้ รวมทั้งได้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่ต่างความคิดเห็น และได้ร่วมกันสมัครสมาชิกในกลุ่มภาคีอนุรักษ์ฯเพื่อร่วมปฏิบัติกิจกรรมสาธารณะ อันจะนำไปสู่ความสามัคคีในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและศิลปะต่อไป

มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการร่วมกับภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และนักวิจัยจากประเทศฟินแลนด์ จากการเริ่มปฏิบัติการเก็บข้อมูลของทีมวิจัยของโครงการ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเครือข่ายของนักวิจัย จึงทำให้เกิดความสนใจในหมู่นักวิชาการสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ถึงการอนุรักษ์เรือนบ้านยายโอ๋ ที่บ้านส่วย ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีการขุดค้นภาชนะดินเผา “พิมายดำ”ขึ้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยผศ.ดร. สุดจิต สนั่นไหว ได้จัดรวมกลุ่มผู้สนใจในการบันทึกภาพร่างเรือนพื้นถิ่นโดยวิธีการเวอร์นาดอค Vernadoc ซึ่งในการนี้ผู้ก่อตั้งคือนาย มาระกุ มัตติลา ผู้ก่อตั้ง VERNADOC ได้เดินทางมาเยือนเมืองไทยเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ดีเด่นสมาคมสถาปนิกสยามฯ ประเภทบุคคล ได้มีความสนใจที่เข้าร่วมการบันทึกภาพร่างในครั้งนี้ด้วย และทุกคนได้เผยแพร่งานบันทึกบ้านยายโอ๋สู่สาธารณะชน และได้เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยรังสิตในปัจจุบัน

นอกจากนี้จากการจัดประชุมภาคีทั้ง 5 ฝ่าย ในวันที่ 28 เดือนพฤษภาคม 2562 ทำให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มภาคีประชาชน ภาคีภาครัฐ ภาคีภาคเอกชน ภาคีภาคประชาสังคม ภาคีภาคจังหวัดขึ้น ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลเมืองพิมาย ก่อให้เกิดภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย และสมาชิกภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย ได้จัดทำเพจภาคีอนุรักษ์เมืองพิมายขึ้น https://www. facebook.com/Phimaiheritagetrust/ และมีสมาชิกรวมทั้งผู้สนใจเป็นจำนวนมาก 

ซึ่งจากจำนวนประชากรของสมาชิกในเพจพบว่า มีทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นหญิงมากกว่าชาย และส่วนใหญ่เป็นชาวพิมาย ดังนั้นโครงการ“การฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเก่าพิมายด้วยการขับเคลื่อนทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน”  จึงสามารถสร้างการขับเคลื่อนภาคีทุกภาคส่วนในเบื้องต้นได้ระดับหนึ่ง

More from my site