วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำคณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด นักวิชาการ และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน อาทิ ประธานหอการค้า สภาอุตสาหกรรม พบปะหารือกับผู้ประกอบการสายการเดินเรือและศึกษาดูงานการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ณ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง Inland Container Depot (ICD)ลาดกระบัง กรุงเทพ ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการสายเดินเรือร่วมลงทุนพัฒนาและให้บริการบริหารพื้นที่ท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลและเห็นกายภาพของท่าเรือในการเชื่อมต่อตู้สินค้าจากสถานที่ดำเนินการจริง สำหรับในครั้งนี้ มีคณาจารย์จากกลุ่มโลจิสติกส์ เข้าร่วมจำนวน 6 ท่าน โดยอาจารย์ ดร จารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้นำเสนอข้อมูลความพร้อมโครงการจัดตั้งท่าเรือบก นครราชสีมา ในที่ประชุม ซึ่งผลจากการหารือร่วมกันทำให้ได้ข้อแนะนำ และความร่วมมือจากผู้ประกอบสายเดินเรือ ในอนาคตต่อไป

More from my site