วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ เป็นผู้ดำเนินการอบมในครั้งนี้