วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน โดย ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี คณบดี ได้ทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ 13 โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลนคร นครราชสีมา และโรงเรียนเทศบาลอีก 5 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษา และสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักเรียนในโครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงการหรือนวัตกรรม ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์จะจัดคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับโรงเรียน โดยโครงการต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์จะเป็นฝ่ายสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนบูรณาการกับศาสตร์ด้านสังคมศึกษา พร้อมทั้งจะให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากลงนามความร่วมมือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้แทนจากโรงเรียนและปลัดเทศบาลนคร นครราชสีมา ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการที่ห้องปฏิบัติการของคณะอีกด้วย

More from my site