วันที่ 11 – 12 กรกฏาคม 2562 มทร.อีสาน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน และ สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการประกวดและแสดงนวัตกรรมผลงานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย มทร.อีสาน ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “RMUTI RESEARCH TO INNOVATION EXPO 2019” มทร.อีสาน วิจัยสู่นวัตกรรม 2562 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยมี รศ.ดร.สนั่น การค้า รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแสดงผลงานจากการดำเนินงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักวิจัยในการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นกลไลที่จะช่วยพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัยรุ่นใหม่ ทั้งนี้ภายในงานได้จัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง งานวิจัยที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ โดยคุณหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครรราชสีมา การนำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ (A Tech Startup pitch) การนำเสนอและประกวดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย และกิจกรรม “แชร์ประสบการณ์ผ่าน Unisearch” ซึ่งงานนี้มีผลงานวิจัยของ มทร.อีสาน ทั้งนครราชสีมา และวิทยาเขต เข้าร่วมจัดแสดงกว่า 130 เรื่อง

สรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล โครงการจัดประกวดและแสดงผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย มทร.อีสาน  ครั้งที่ 2  “RMUTI  Research  to  Innovation  Expo  2019”  “มทร.อีสาน  วิจัยสู่นวัตกรรม  2562” 

สาขาวิทยาศาสตร์

รางวัล ชื่อ เรื่อง
“รางวัลชนะเลิศ” สาขาวิทยาศาสตร์ จำนงค์  อมตาริยกุล , วันทนา  อมตาริยกุล  และเจษฎา  คำภูมี แผ่นเกราะกันกระสุนคอมโพสิต 
“รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1” สาขาวิทยาศาสตร์ สุรชัย  นามพรมมา , มานพ  ดอนหมื่น และเจษฎา  คำภูมี การพัฒนาหม้อต้มและเครื่องล้างเส้นขนมจีนแบบอัตโนมัติ 
“รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” สาขาวิทยาศาสตร์ ชลีนุช  คนซื่อ  และมานิตย์  สานอก การพัฒนาระบบการจัดการเรียน การสอนแบบบูรณาการบนเครือข่ายออนไลน์ในรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์

สาขาวิศวกรรมศาสตร์

รางวัล ชื่อ เรื่อง
“รางวัลชนะเลิศ” สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ศักดิ์ระวี  ระวีกุล , จารุภัทร  ชัยสิม  และสุทธิรัตน์  ไอยะรา เตียงผู้ป่วยอัจฉริยะ  4.0
“รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1” สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สมพร  หงษ์กง , สุริยา  โชคเพิ่มพูน , บัญชา  ล้ำเลิศ และวีระยุทธ  สีหานู  เครื่องหยอดเมล็ดข้าวแบบเรียงแถวและแบบสับหว่าง
“รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พลเทพ  เวงสูงเนิน , จาริณี  จงปลื้มปิติ ,  ทยาวีร์  หนูบุญ และสนั่น  จันทร์พรม ระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมโรงเรือนปลูกเห็ดหลินจือแบบอัตโนมัติ

สาขาสังคมศาสตร์

รางวัล ชื่อ เรื่อง
“รางวัลชนะเลิศ” สาขาสังคมศาสตร์ วราลักษณ์  มาประสม , นวัฒกร  โพธิสาร  และจักรกฤช  ใจรัศมี การพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเทคโนโลยีความจริงเสริมแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอมอีสานใต้ 4 จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
“รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1” สาขาสังคมศาสตร์ เมธ์วดี  พยัฆประโคน  และชิดชัย  สายเชื้อ การออกแบบและพัฒนากระเป๋า จากผ้าไหมทอมือจากแนวคิดครอบครัวไทยและลูกมะเฟือง
“รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” สาขาสังคมศาสตร์ อุรา  คล่องแคล่ว ,นิธิโรจน์  พรสุวรรณเจริญ  และวีระชัย  จรบุรมย์ การศึกษาวิธีการเรียนรู้  และผลิตสื่อ วีดิทัศน์  สารคดี  นิทานพื้นบ้าน เพื่อปลุกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตจังหวัดสกลนคร

สาขาเกษตรศาสตร์

รางวัล ชื่อ เรื่อง
“รางวัลชนะเลิศ” สาขาเกษตรศาสตร์ ทองล้วน  สิงห์นันท์ การประยุกต์ใช้ IoT สำหรับการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์แบบชาญฉลาด
“รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1” สาขาเกษตรศาสตร์ วัฒนา  ภารัตนวงศ์ , ศิริชัย  เสาะรส  และลักขณา  พิทักษ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องหว่านเมล็ดข้าวติดด้านหน้ารถแทรกเตอร์
“รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” สาขาเกษตรศาสตร์ ชมภูนุช  ฆ้องลา , สุมาลี  มุสิกา , เสกสรร  มังคลานันท์   และจิรวัฒน์  ยงสวัสดิกุล การศึกษาการเร่งกระบวนการหมักปลาร้าโดยใช้กล้าเชื้อ Virgibacillussp. SK37  และเพปไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 

More from my site