วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน โดยมีนางจันทนา เอี่ยมสว่าง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ได้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. อย่างถูกวิธี และไม่เสียโอกาสในการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 750 คน