วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2562 ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำทีมนักวิจัยโครงการนวัตกรรมและภูมิปัญญาอีสานเพื่อสร้างคุณค่าและศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมนำเสนอความก้าวหน้าระยะ 10 เดือน ของโครงการ ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางและติดตามแผนงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาและสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูงเพื่อสร้างนวัตกรรมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)” ครั้งที่ 3 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research ) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ รวมถึงแนวทางการดำเนินโครงการในระยะต่อไป ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่งอีกด้วย
นอกจากนี้มีกิจกรรม Reflection ผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาของโครงการ โดย มทร. แต่ละแห่งได้ร่วมกันทำการสะท้อนผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาของการทำงาน ใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับโครงการวิจัย (นักวิจัย) ระดับการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (ผู้บริหารงานวิจัย) และ ระดับการบริหารจัดการกลางในการทำงานเครือข่าย ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการภารกิจธรรมาภิบาลงบประมาณกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ และ คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช นักวิชาการอิสระ ร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการสะท้อนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการ รวมทั้งได้ให้ทิศทางการดำเนินโครงการในระยะต่อไปด้วย