วันที่ 6 – 12 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์​ฯ และ อาจารย์กิตติ แก้วชาติ อาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เดินทางไปศึกษาดูงานทางเทคนิคระบบราง ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 9 (วศร.9)”

สถานที่เข้าศึกษาดูงานประกอบด้วย
-​ Omiya Railway Museum
– Japan Transport Engineering Company (J-TREC)
– Tokyo Monorail
– Railway Technical Research Institute (RTRI)
– Tsukuba Express
– Tokyo Metro
– Kyosan Electric Manufacturing Co., Ltd.
– Tokyo Freight Terminal

More from my site