วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 มทร.อีสาน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปี 2562 โดยมีนางจันทนา เอี่ยมสว่าง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาหอพัก ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเคารพสิทธิ การพึ่งพา การเสียสละ การแบ่งปัน และกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของสังคม  ที่นักศึกษาหอพักจำเป็นต้องเข้าใจและนำไปปฏิบัติตาม รวมถึงแนะนำหน่วยบริการนักศึกษาในด้านต่างๆ  ภายในหอพักนักศึกษาในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ซึ่งมีนักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,200 คน

More from my site