วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ และผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.อีสาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล และการติดตามผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีอาจารย์จากทั้งนครราชสีมาและวิทยาเขต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประดู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

การประชุมในครั้งนี้ได้จัดให้อาจารย์จาก มทร.อีสานทั้งนครราชสีมาและวิทยาเขต ร่วมทำแบบทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม DynEd และมีการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (Common Eurepean Framework of Reference for Language CEFR) ซึ่งมีวิทยากรจาก DynEd ให้เกียรติในการบรรยาย โดยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะนำข้อมูลมาพิจารณาอีกครั้ง และจะดำเนินการต่อไปในอนาคต

More from my site