นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ (ICT รุ่น 13) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.สนั่น การค้า รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะประธานหลักสูตรฯ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ทั้งนี้มีอาจารย์ในหลักสูตรฯ นักศึกษา ป.โท และศิษย์เก่า ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง