ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2562 อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ และอาจารย์สถาบันอุตสาหกรรมการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมฝึกอบรมเทคโนโลยีการบิน การปฏิบัติการทดสอบ และการใช้เครื่องมือด้านอากาศยาน ณ ประเทศไต้หวัน เพื่อนำองค์ความรู้มาใช้พัฒนาการสอนของสถาบันฯ ของมหาวิทยาลัย

โดยหลักสูตรที่จะทำการเปิดสอนของสถาบันอุตสาหกรรมการบิน มีดังนี้

1.ภาคพื้นดิน
🚩หลักสูตรช่างอากาศยานระดับ ปวส. มาตรฐาน ICAO เรียน 2 ปี (เปิดแล้วในปี 2561)
🚩 หลักสูตรช่างอากาศยานระดับ ป.ตรี มาตรฐาน EASA เรียน 4 ปี (เปิดปี 2564)
🚩หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินระดับ ปวส.เรียน 2 ปี (เปิด 2563)

2.ภาคอากาศ
🚩หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (เปิดปี 2564) 🚩
🚩หลักสูตรแอร์โฮสเตส (เปิดปี 2563)