วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สถานประกอบการและสังคม เรื่อง การประดิษฐ์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนมัธยมด้วยอาดุยโน่  โดยมี ผศ.วิทยา ศรีกุล หัวหน้าสาขาฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้ 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ได้ 2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้ปฏิบัติตามคำสั่งได้ ซึ่งมีผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนจาก โรงเรียนปากช่องวิทยาคม  โรงเรียนมารีย์วิทยานครราชสีมา โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม โรงเรียนโชคชัยสามัคคี และโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ รวมทั้งสิ้น 60 คน โครงการดังกล่าวมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่  4-5 กรกฏาคม พ.ศ.2562  ณ อาคาร 18 ห้อง 319  มทร.อีสาน นครราชสีมา