วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ในฐานะประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในเวที Plenary Session ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 “การขับเคลื่อน New S curve ของมหาวิทยาลัยและการกำหนดทิศทางพันธกิจสัมพันธ์” ร่วมกับ 1. ศ.นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านยุทธศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  2. รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (ม.เชียงใหม่)  3. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า (ประธาน ทปอ. มรภ.)  4. รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ (มศว.) ซึ่งดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

ขอบคุณภาพจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

More from my site