วันที่ 3 กรกฎาคม 2562  ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ศอพ.)  จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ เพื่อเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน  – 5 ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุมจักรวาล ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นคราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร.เอนก  เจริญภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ  เป็นประธานการประชุม  โดยมีหัวหน้าหน่วยงานราชการภายในจังหวัดนครราชสีมา เช่น  นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา  ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมหารือ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นติดตามความก้าวหน้า เรื่อง การปรับปรุงเส้นทางทั้งภายในและภายนอก ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  และเสนอแนะการปรับปรุงเส้นทางสำรอง สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์  ในระหว่างวันและเวลาดังกล่าวโดยมีกำหนดเชิญคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการฯ อีกครั้งในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมจักรวาล ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นคราชสีมา

More from my site