ศอพ. มทร.อีสาน จัดการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 3 กรกฎาคม 256 […]

อธิการบดี มทร.อีสาน ร่วมเป็นวิทยากรในเวที Plenary Session ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019

วันที่ 3 กรกฎาคม 256 […]