วันที่ 30 มิถุนายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมและภูมิปัญญาอีสาน เพื่อสร้างคุณค่าและศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญาอีสาน ชั้น 2 อาคาร 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมี ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประธานในการประชุม ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะพี่เลี้ยงของการดำเนินโครงการดังกล่าวเข้ารับฟังรายงานความก้าวหน้าของโครงการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ และการประชุมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากภาคีเครือข่ายของโครงการ ได้แก่ คุณกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา คุณฐิติรัตน์ วิลแลน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคงและสมาชิก เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

More from my site