วันที่ 29 มิถุนายน 2562 คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ดำเนินการจัดโครงการให้บริการข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ณ บ้านใหม่ปฏิรูป ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายเทคโนโลยีอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไหมอี่รี่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เดือนเพ็ญ วงค์สอน อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากร และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ดำเนินการฝึกอบรมหัวข้อดังนี้
1. การทำสบู่จากโปรตีนไหมอี่รี่
2. การทำสบู่จากรังไหมอี่รี่
3. การทำสบู่จากใยบวบ
4. การทำโลชั่นจากโปรตีนไหม

More from my site