วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ดำเนินการจัดโครงการให้บริการข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ณ บ้านหนองหลัก ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อค้นหาศักยภาพและข้อจำกัดเชิงพื้นที่ พร้อมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของหมู่บ้านหนองหลัก ในการปฏิบัติการวิเคราะห์พื้นที่และจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พุทธิพงษ์ หงษ์ทอง และ ดร.สิทธิพันธุ์ สินอำพร อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นวิทยากรกระบวนการในการดำเนินการ