วันที่ 29 มิถุนายน 2562 มทร.อีสาน จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ไร้ความรุนแรง สร้างเครือข่ายสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง และเพื่อนๆ ในรุ่นเดียวกันในโครงการก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มทร.อีสาน นครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้นภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานในโครงการ และมีนายวรพล แผ้วไธสง นายกองค์การนักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3,250 คน  

          โครงการก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน เป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้องค์การนักศึกษาดำเนินการ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นแคแสด ช่อที่ 15 หรือตะโกราย รุ่นที่ 64 ของมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสผ่านการต้อนรับและได้พบปะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และเพื่อนใหม่ที่ศึกษาต่างสาขาวิชา ต่างคณะ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิดเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน และมีความภาคภูมิใจในสถาบัน มทร.อีสานแห่งนี้ อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมสังคมในรั้วมหาวิทยาลัย ในฐานะสมาชิกใหม่ของบ้านแคแสดหลังใหญ่หลังนี้ได้อย่างมีความสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี กล่าว

ด้าน นายวรพล แผ้วไธสง นายกองค์การนักศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการจัดงานปีนี้ เปิดเผยว่า กิจกรรมการรับน้องใหม่ ในโครงการก้าวแรก สู่ มทร.อีสาน ถือเป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ดีงามที่องค์กรนักศึกษารวมทั้งนักศึกษารุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความประทับใจและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย และมีโอกาสพบปะกับเพื่อนใหม่ระหว่างการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การสร้างเครือข่ายของนักศึกษา เพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทุกๆ ด้าน อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม จำนวน 6 ฐาน จาก องค์กรนักศึกษา จำนวน 12 หน่วยงาน  ได้แก่

ฐานที่ 1 เรื่อง กฎระเบียบ วินัย นักศึกษา จิตอาสา โดย สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา มทร.อีสาน

ฐานที่ 2 เรื่อง เหลียวหน้า – แลหลัง รั้วแคแสด โดย ชมรมด้านจิตอาสา และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ฐานที่ 3 เรื่อง อัตลักษณ์ มทร.อีสาน โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และชมรมด้านวิชาการ

ฐานที่ 4 เรื่อง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 โดย สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

ฐานที่ 5 เรื่อง Life and Learn in RMUTI โดย สโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม และชมรมด้านกีฬา

ฐานที่ 6 เรื่อง พี่สอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัย โดย ชมรมเชียร์ และชมรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประเพณีลอดซุ้มแคแสดและพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่

                สำหรับประเพณีลอดซุ้มแคแสดและพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ เป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนจบโครงการก้าวแรก สู่ มทร.อีสาน เป็นประเพณีที่ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษารุ่นพี่ พร้อมใจกันร่วมผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่พร้อมกับให้พรอันเป็นสิริมงคลแก่น้องใหม่ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้มีพลังและความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จวบจนกระทั่งประสบความสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่า มีความรู้คู่ประสบการณ์พร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถขับเคลื่อนสังคม ชุมชน ประเทศชาติให้เจริญงอกงามได้

ภาพกิจกรรมการเข้าฐานต่างๆ ดูได้ ที่นี่