วันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2562 มทร.อีสาน จัดโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ครั้งที่ 7) โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน  สหภาพเมียนมาร์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 300 คน งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด จ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธี จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย มทร.อีสาน นครราชสีมา มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น มทร.อีสานวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ร่วมกันประสานงานและให้การสนับสนุน

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า “โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจัดขึ้นนี้ ชี้ให้เห็นว่า มทร.อีสานนั้นให้ความสำคัญในเรื่องการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี โดยการจัดกิจกรรมที่ได้มีการเชิญให้ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน นับเป็นการช่วยอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมถึงเผยแพร่ชื่อเสียงและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศได้เป็นอย่างมาก”

นายไชยนันท์  แสงทอง  วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เสริมอีกว่า “โครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ ในการช่วยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเมืองโคราช ผลักดันการเป็น “โคราชเมืองศิลปะ” ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยศิลปะการฟ้อนรำ การขับร้อง และการแต่งกายชุดประจำชาติต่างๆ ซึ่งมีสีสันสวยงาม พร้อมเปิดกว้างให้นานาประเทศได้ร่วมสัมผัสคุณค่าความเป็นไทยได้ง่ายยิ่งขึ้น”

“โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 7 แล้ว ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นอย่างดีมาโดยตลอด แม้ว่าแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างด้านภาษา  ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิต แต่การมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจถึงความเป็นไทย เข้าใจถึงวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของกันและกันมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การยอมรับในความต่างของศิลปะและวัฒนธรรมและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข นอกจากนี้ภายในโครงการ ผู้เข้าร่วมทั้ง 6 ประเทศ ได้เผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตน อีกทั้งได้ไปศึกษาดูงานการทำผ้าไหม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมชาวบ้าน ที่อำเภอปักธงชัย ซึ่งระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายนนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ซึมซับอารยธรรมชาวโคราช และดื่มด่ำกับคุณค่าความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรมความเป็นไทยอย่างเต็มอิ่มแน่นอน” ผศ.ดร.ณัฐพงษ์  พร้อมจิตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน กล่าวปิดท้าย

ภาพกิจกรรมงานต้อนรับผู้เข้าร่วมทั้ง 6 ประเทศ (26 มิ.ย. 62)

ภาพพิธีเปิด ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (27 มิ.ย. 62)

More from my site