วันที่ 26 มิถุนายน 2562 มทร.อีสาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประมวลผล ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี ดร.พรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประมวลผล พร้อมทั้งกรรมการและอนุกรรมการ ทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันที่ 29 พฤศจิกายน – วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

นอกจากนี้ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ได้มอบกระเช้าของที่ระลึกแด่ ดร.พรชัย จุฑามาศ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นผู้อุทิศตนทำงานและเผยแพร่ความรู้ทางพันธุศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และทำคุณประโยชน์ต่อประเทศ ซึ่งมอบให้ในโอกาสประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21 พันธุศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 20 – 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา อีกทั้งเพื่อเป็นการขอบคุณที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เนื่องจากท่านได้ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อไม่นานมานี้

More from my site