วันที่ 26 มิถุนายน 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน เป็นตัวแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้ารับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 จากนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ณ ฮอล์ 1 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช นอกจากนี้งานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ยังได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ภายในงานดังกล่าวอีกด้วย

More from my site