วันที่ 22 มิถุนายน 2562 มทร.อีสาน นครราชสีมา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน ซึ่งมีนักศึกษาใหม่จากทั้ง 4 คณะ และ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพจำนวนกว่า 3,000 คน เข้ารับการปฐมนิเทศในปีนี้

โดยภายในโครงการมีการรับชมวิดีทัศน์กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่จาก ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สรุเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน มีการแนะนำผู้บริหาร หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการแนะแนวทางในการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาที่ มทร.อีสานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งมีการบรรยายเรื่อง “เรียนอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล” โดย ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ การบรรยายเกี่ยวกับการงานทะเบียนการวัดผลการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การบรรยายเกี่ยวกับระบบ IT ในมหาวิทยาลัย โดย ผศ.อภิชาต ติรประเสริฐสิน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนยีสารสนเทศ การบรรยาย เรื่อง “มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Heart & Smart U.)” โดย อ.อภินันท์ สีม่วงงาม และการบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดย ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นอกจากนี้มีศิษย์เก่า มทร.อีสาน ดร.ปรัชญา ปิ่นแก้ว มาร่วมให้คำแนะนำในส่วนของการเตรียมตัวการศึกษาเพื่ออนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยคาดว่านักศึกษาใหม่ทุกคนจะเป็นผู้ที่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ พร้อมเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่า สามารถช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปได้

More from my site