วันที่ 19 มิถุนายน  2562 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้การต้อนรับ กอ.รมน.ภาค 2 จำนวน 35 คน ในการปฏิบัติภารกิจศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.อีสาน ต.หนองระเวียง อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้มีการให้ความรู้เรื่องอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ การปลูกพืชสมุนไพร และ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

More from my site