วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มรภ.นครราชสีมา รวมถึงแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

More from my site