ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มทร.อีสาน ต้อนรับ กอ.รมน.ภาค 2 พร้อมให้ความรู้ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การปลูกพืชสมุนไพร

วันที่ 19 มิถุนายน & […]

มทร.อีสาน ออกรายการ “เช้านี้ที่โคราช” เชิญชวนผู้สนใจ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 26-29 มิ.ย. นี้

วันที่ 21 มิถุนายน 2 […]