วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นางจันทนา เอี่ยมสว่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนอธิการบดี มทร.อีสาน เข้ารับมอบกระเป๋าชุดยาพระราชทาน ในโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจร เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหน่วยงานราชการ มูลนิธิ สถานศึกษา และประชาชนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 100 ราย เข้ารับมอบกระเป๋าชุดยาในโครงการ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามพระปณิทานให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน

More from my site