วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562 กองบริหารงานบุคคล มทร.อีสาน จัดโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2562” หลักสูตรที่ 1 ความรู้เบื้องต้นในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ณ  ห้องประชุมตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน  โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาในหลากหลายสาขาให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์  ให้ความรู้ด้านเกษตรศาสตร์/สัตวศาสตร์, ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง  ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์, ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ  ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกล/อุตสาหการ, ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร  ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์, ศ.กิตติคุณเดชา บุญค้ำ  ให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม, ศ.กิตติคุณประคอง ตันเสถียร  ให้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์  และ  ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย  ให้ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ โดยมีบุคลากรสายวิชาการภายในมหาวิทยาลัยทั้งศูนย์กลางและวิทยาเขตเข้าร่วมโครงการกว่า 160 คน

ทั้งนี้ตำแหน่งวิชาการถือเป็นการกำหนดมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการทั้งของตนเองและของสถาบันการศึกษา ฉะนั้นบุคลากรสายวิชาการทุกคนจึงควรเข้าใจและทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. รวมถึงข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะสามารถทำผลงานทั้ง หนังสือ/ตำรา งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นๆ ให้เหมาะสมและใช้ประกอบการพิจารณาเสนอขอกำหนดตำแหน่งได้อย่างถูกต้อง

More from my site