วันที่ 12 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำทีมสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย รศ.ดร.อาทิตย์ อัศวสุขี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่เพื่อดำเนินภารกิจ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยภารกิจต่างๆ ได้แก่ ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำวิจัย รวมถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรค ในระหว่างการดำเนินการวิจัยและแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยนักวิจัย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจะนำมาหาแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารงานวิจัยต่อไป รวมถึงยังได้ดำเนินการตรวจติดตามและเร่งรัดงานวิจัยงบประมาณรายจ่ายที่ค้างส่งตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2560 นอกจากนั้น Ms.Martha Maloi Eromine ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาต่างประเทศ ยังได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อ ให้คำปรึกษากับนักวิจัยที่เตรียมเขียนผลงาน/บทความ ในรูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นอย่างดี

More from my site