มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จัดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ  โดยเปิดให้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงในวันพุธที่ 12  มิถุนายน 2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดให้มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 4 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบไปด้วย  แบบแบ่งหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 5 กลุ่ม  และแบบรวมทั้งมหาวิทยาลัย จำนวน 1 กลุ่ม  โดยผลการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งปรากฎว่า

1. หน่วยเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  ณ  ห้องกระจก  โรงอาหารกลาง  มทร.อีสาน นครราชสีมา 

            –  กลุ่มคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม   ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด  ได้แก่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  บุญหมื่นไวย  ด้วยคะแนนเสียง 60 คะแนน  จากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 152 คน

            –  กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด  ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติวัฒน์  นิธิกาญจนธาร  ด้วยคะแนนเสียง 75 คะแนน  จากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 331 คน

2. หน่วยเลือกตั้ง  วิทยาเขตขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น 

            –  กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด  ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ระวี  ระวีกุล  ด้วยคะแนนเสียง 81 คะแนน จากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 313 คน

3. หน่วยเลือกตั้ง  มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 2 ชั้น 1 อาคารวิจัยและพัฒนา

            –  กลุ่มคณะทรัพยากรธรรมชาติและคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด  ได้แก่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ  ปัญญาแก้ว  ด้วยคะแนนเสียง 60 คะแนน  จากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง  212 คน

4.หน่วยเลือกตั้ง  มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

            –  กลุ่มคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะเทคโนโลยีการจัดการ ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด  ได้แก่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นสพ.สุทธิดล  ปิยะเดช  ด้วยคะแนนเสียง 76 คะแนน  จากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 175 คน

            – กลุ่มแบบรวมทั้งมหาวิทยาลัย ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด  ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.กานฑ์  เกิดชื่น 

ด้วยคะแนนเสียง 361 คะแนน จากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 1,183 คน

More from my site