วันที่ 11 มิ.ย.62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2562 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยเปิดให้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง ตั้งแต่เวลา 09.00น. – 15.00 น. ณ ห้องกระจก โรงอาหารกลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยมีผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้ง จำนวน 2 หมายเลข ได้แก่ หมายเลข 1 นายสุรศักดิ์ จ่าบาล และ หมายเลข 2 นายสมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ ซึ่งบรรยากาศการเลือกตั้งมีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนตลอดทั้งวัน กระทั้งถึงเวลาปิดรับลงคะแนนเสียง เวลา 15.00 น. และได้มีการนับคะแนน ผลปรากฎว่า
หมายเลข 1 อาจารย์สุรศักดิ์ จ่าบาล ได้รับคะแนนเสียง 98 คะแนน
หมายเลข 2 อาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ ได้รับคะแนนเสียง 185 คะแนน
มีบัตรเสีย จำนวน 2 ใบ และไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 27 คน
รวมมีผู้มาลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 312 คน

และปรากฏว่า อาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2562 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

More from my site